Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

PROGRESS

 

 

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begrippen. 3

Artikel 2 Toepasselijkheid. 3

Artikel 3 Aansprakelijkheid. 4

Artikel 4 Tijdstip en plaats. 5

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht. 5

Artikel 6 Prijzen en betalingsvoorwaarden. 6

Artikel 7 SEPA Domiciliëring. 8

Artikel 8 Ontbinding. 9

Artikel 9 Ziekmelding. 10

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen. 10

Artikel 11 Gezondheid. 11

Artikel 12 Vertrouwelijkheid & GDPR. 11

Artikel 13 Intellectueel eigendom.. 12

Artikel 14 Geschillen. 12

 

 

 

Artikel 1 Begrippen


De organisatie:

W&S Health Consulting BV 
BTW: BE 0740.869.172
Adres: Eedstraat 1A, 9052 Zwijnaarde
Telefoonnummer: +32 477 58 64 02
E-mailadres:
info@progresscentrum.be
Venoot 1: Hermans Sebastian
Venoot 2: Diricks Ward

Hierna genoemd “Progress”


Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Progress waarin de klant een overeenkomst aangaat voor de trainingen bij trainers verbonden aan Progress.

Personal Training: Bewegingsmomenten waarbij de trainer en klant in samenspraak een moment vastleggen.

Small Group Training (SMG) : Vaste bewegingsmomenten in kleinere groep (maximum 6) die systematisch vastliggen, waarbij deelnemers op basis van beurtenkaart of abonnement zich via de Progress app inschrijven wanneer ze willen. Hetzelfde principe geldt voor de benaming "Functional Training", met dat verschil dat de groepsgrootte maximum 8 is.

Groepslessen: Vaste bewegingsmomenten in grotere groep (>6 of 8) die systematisch vastliggen, waarbij deelnemers op basis van beurtenkaart of abonnement zich via de Progress app inschrijven wanneer ze willen.
 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Progress voor het deelnemen aan Personal Training en/of Small Group Training en/of groepslessen.


Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Indien een voorwaarde specifiek van toepassing op een bepaald element, zal dit bij nader orde op een duidelijke en transparante manier gemeld worden. Ieder gebruik van de diensten van Progress geschiedt voor eigen risico.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid

Noch Progress noch de trainers die voor Progress werken, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kwetsuren of ongevallen tijdens de lessen/trainingen. Voor verzekering moeten de deelnemers beroep doen op de eigen (familiale) verzekering.

Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook, deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Bij twijfel is het verplicht toestemming te krijgen van uw arts. Indien Progress adviseerd bij uw behandelende arts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de deelnemer dit te doen. 

Voor elke door Progress en zijn trainers aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Progress en zijn trainers zijn uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.

Progress en zijn trainers zijn niet aansprakelijk wanneer door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.Progress en zijn trainers zijn niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. Progress en zijn trainers kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

De deelnemer zal instaan voor zijn eigen (sport)verzekeringen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Progress wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Progress aanbiedt.

De klant dient Progress te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.


 

Artikel 4 Tijdstip en plaats

4.1 Personal Training

Deelnemers zullen steeds in samenspraak met de trainer die voor Progress werkt, een afspraak vastleggen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Progress bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Progress en zijn trainers als ook de klant. Indien dit niet gebeurt wordt de sessie in rekening gebracht.

Trainingen gaan steeds door te Eedstraat 1A, 9052 Zwijnaarde tenzij anders afgesproken.

4.2 Groepslessen

Planning ligt steeds op voorhand vast en kan geraadpleegd worden via de Progress app:

https://progress.trainin.app

Inschrijven kan steeds tot 1h voor de les. Uitschrijven moet minimum 12u voor de les gebeuren. Indien niet zal er geen terugbetaling zijn.
 

Lessen gaan steeds door te Eedstraat 1A, 9052 Zwijnaarde tenzij anders afgesproken.
 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op Progress en zijn trainers rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.

Progress en zijn trainers voeren de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Progress en zijn trainers niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

Artikel 6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 Personal Training

Bij de overeenkomst van klant en Progress of de personal trainer, zal Progress of de personal trainer meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Progress of de trainer gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is.

Prijzen voor personal training zijn afhankelijk van de formule die een deelnemer neemt en hoeveel keer de deelnemer komt in de week. De deelnemer mag algemeen rekenen op een instelprijs van 35euro per half uur of 67,5euro per uur. Bij facturatie zal steeds bovenop het tarief van Personal Training, een transactiekost aangerekend worden van 1euro.

Bij Progress en zijn trainers koopt de deelnemer geen sessies op voorhand, maar kijken we sessie per sessie. Maandelijks factureren Progress en zijn trainers het aantal gegeven trainingsessies, tenzij anders afgesproken.

Op de diensten van Progress en zijn trainers geldt het BTW

- 6%: wanneer training doorgaan te Progress. Klant mag tevens vrij gebruik maken van de faciliteiten die Progress voorziet.

- 21%-tarief voor bedrijven en/of wanneer trainingen niet doorgaan te Progress. 
 

6.2 Groepslessen

6.2.1 Betalingssysteem

Progress werkt samen met het online betalingsysteem “Stichting Mollie Payments”, hierna genoemd Mollie.

Betalingen gebeuren of via bancontact of via SEPA Domiciliëring. Bij laatst genoemde is het Mollie die de incasso’s uitvoert namens Progress. Het incassant ID van Mollie is: NL08ZZZ502057730000

 

6.2.2 Betalingsmogelijkheden

Deelnemers kunnen deelnemen aan groepslessen door middel van aankoop van credits. Aanschaffen van credits kan steeds via de Progress app, dit via 2 mogelijkheden:

Optie 1: beurtenkaarten

Optie 2: abonnementen

6.2.2.1 beurtenkaarten

Met een beurtenkaart kan u deelnemen aan elke groepsles. Bij inschrijving worden afhankelijk van de les x aantal credits afgetrokken van de beurtenkaart. Het aantal credits dat in rekening gebracht wordt, is steeds afzonderlijk terug te vinden per groepsles. Beurtenkaarten zijn beperkt in geldigheid. Een beurtenkaart is strikt persoonlijk toevertrouwd aan 1 deelnemer. Tevens kan mij vrij gebruik maken van de faciliteiten die Progress ter beschikking stelt. 

Algemeen kan men volgende prijzen en geldigheidsperiode in acht nemen:

10 beurtenkaart = 13 euro/sessie (1h)
(3 maanden geldig)

5 beurtenkaart = 14 euro/sessie (1h)
(2 maanden geldig)

1 beurt = 16euro (1h)
(1maand geldig)

Er wordt steeds 1,5euro transactiekosten aangerekend. 

Betaling van een beurtenkaart gebeurt steeds via bancontact.

Op de diensten van Progress en zijn trainers geldt het BTW 6%-tarief voor beurtenkaarten.

 

6.2.2.2 abonnementen

Met een abonnement heeft de deelnemer een ongelimiteerd aantal credits. Dit wil zeggen dat deelnemers in het bezit van een abonnement, de mogelijkheid hebben om aan alle groepslessen die Progress organiseert deel te nemen. Eenmaal een les volzet is, kan er niet meer ingeschreven worden. Daarenboven kan de abonnementshouder vrij gebruik maken van de faciliteiten die Progress ter beschikking stelt. 

Progress streeft ernaar wekelijks een minimale dienstverlening van 5u groepsles te voorzien. Vanwege vakantieperiodes en feestdagen kan dit uitzonderlijk lager zijn. In grote vakantieperiodes of perioden waarbij het niet haalbaar blijkt (vb vakantieperiodes trainers) een minimale dienstverlening te kunnen garanderen, zullen de abonnementen gepauzeerd worden. Wel kan er op deze moment nog deelgenomen worden aan de voorziene groepslessen via beurtenkaarten..

Een abonnement is steeds geldig voor 1 maand. De betaling zal via SEPA domiciliëring gebeuren. Lees alles over de SEPA domiciliëring in artikel 8.

 

Progress legt de incassodatum steeds op de 1e van de maand  Maw, wordt een eerste betaling steeds pro rato berekend en vervolgens de volgende abonnementsgelden de 1e van de maand automatisch geïncasseerd of geïnd. 

Voorbeeld: Piet wil op 16 november een abonnement aanschaffen van 30 euro per maand en Progress heeft de incassodatum ingesteld op de 1e van de maand. Piet zal dan 15 euro direct betalen voor de eerste periode (immers: er zijn nog 15 dagen in november over en de prijs is 30 euro / 30 dagen = 1 euro per dag). Vervolgens wordt op 1 december automatisch 30 euro van de rekening van Piet afgeschreven voor de maand december.

 

Op de diensten van Progress en zijn trainers geldt het BTW 6%-tarief voor abonnementen. 

 

 

Artikel 7 SEPA Domiciliëring

7.1 Mandaat

Om via SEPA Domiciliëring te werken, moet Progress een geldig mandaat krijgen van de deelnemer. De eerste betaling bij een SEPA Domiciliëring is steeds via bancontact. Deze betaling ziet Progress als mandaat om het factuurbedrag automatisch van je bankrekening te halen.

7.2 Hoe kan je de domiciliëring opzeggen?

Zie artikel 8.2

7.3 Hoe bent u als deelnemer beschermd?

Een Europese domiciliëring biedt de deelnemer de volgende bescherming:

-              Als de deelnemer niet akkoord gaat met een bepaalde betaling die is gebeurd in het kader van een domiciliëring, heeft hij/zij acht weken om aan zijn/haar bank te vragen het betaalde bedrag terug te storten.

o   Let op: een aanvraag tot terubetaling betekent niet automatisch dat je je geld terugkrijgt.

-              Als hij/zij vindt dat de domiciliëring onterecht is gebeurd, dus zonder geldig mandaat, krijg hij/zij tot 13 maanden de tijd om een terugbetaling aan te vragen. 

-              Je kan aan je bank vragen om bedrijven of organisaties die automatische betalingen met je rekening uitvoeren te blokkeren. 

-              Je kan je bank op de hoogte brengen over het maximumbedrag en/ of de frequentie van automatische betalingen die een bedrijf of organisatie mag uitvoeren.

7.4 Kosten

Er wordt steeds een transactiekost van 1euro aangerekend.

Bij mislukte incasso, waarbij de fout ligt bij de deelnemer, zal een een administratieve kost van 10euro worden aangerekend.

7.5 Wat bij problemen?

Bij problemen neemt de deelnemer best rechtstreeks contact op met Progress Krijgt de deelnemer van Progress geen sluitend antwoord, dan kan de deelnemer ofwel contact opnemen met de Ombudsman van de betrokken sector ofwel een klacht indienen bij het Meldpunt van de FOD Economie. 

Artikel 8 Ontbinding

8.1 Personal Training

Gezien Progress en zijn trainers voor personal training opteren niet met abonnementen formules te werken, kan de deelnemer elk moment stoppen.

Omgekeerd kan ook Progress en zijn trainers elk moment de samenwerking met de deelnemer stoppen.

8.2 Groepslessen

Progress en zijn trainers zijn gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts. Andere briefjes zoals van de osteopaat, kinesitherapeut en dergelijke, gelden niet.

8.2.1 Stornering SEPA Domiciliëring

Als deelnemer kan men een SEPA-incasso op ieder moment storneren. Dit mag tot 8 weken na de incassodatum met een geldige machtiging en tot 13 maanden zonder machtiging. Bij de meeste banken hoeft de consument geen storneringsreden op te geven.

Artikel 9 Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Progress of zijn trainers.

9.1 Personal Training

Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend, ook bij ziekte.

9.2 Groepslessen

Alle afspraken dienen 2 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend, ook bij ziekte.

Stopzetting/pauzeren van eventuele beurtenkaarten en abonnementen is enkel mogelijk via een officieel ziektebriefje van een erkend arts (zie artikel 8.2)
 

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
Progress is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

10.1 Personal Training

Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden.

Vakanties van de Personal Trainer worden ruim van te voren aangekondigd.

Op algemene erkende feestdagen kan het zijn dat de activiteiten niet door gaan.
Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.

10.2 Groepslessen

Bij ziekte van de lesgever, kan Progress niet aansprakelijk gesteld worden. Wel zal Progress, binnen zijn mogelijkheden,  trachten een alternatieve les te voorzien. Indien niet haalbaar, gaat de les niet door en heeft dit geen invloed op het behalen van de vooropgestelde minimale dienstverlening.  

In vakantieperiodes kan het lessenschema wijzigen. Dit zal van te voren aangekondigd worden. Bij korte vakantieperiodes bestaat de mogelijkheid dat de vooropgestelde minimale dienstverlening niet behaald wordt. Indien nodig zal Progress de abonnementenformules pauzeren. Wel kan er nog inschreven worden via beurtenkaarten voor de lessen die plaatsvinden.

Op algemene erkende feestdagen kan het zijn dat de groepsles niet door gaan. Dit heeft geen invloed op het behalen van de vooropgestelde minimale dienstverlening. Voorbeeld: Gedurende de week worden 5u groepslessen voorzien. Ten gevolge van de feestdag allerheiligen gaat de groepsles op die dag niet door. Ondanks de groepslessen in die week terugvalt in absolute cijfers naar 4u, wordt de week toch aanzien als 5u.

Artikel 11 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.
Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Progress aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Progress of zijn Personal Trainers.
 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid & GDPR

12.1 Accountgegevens klanten

Progress en zijn trainers zijn verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant.
De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt.

Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

12.2 Fotografie en video-opnamen toestemmingsclausle

Door het aanmaken van een account en het deelnemen aan onze sportlessen te Progress, stemt de klant in met het volgende:

A) Toestemming voor opnamen: u gaat ermee akkoord dat er tijdens onze sportlessen foto's en video-opamen kunnen worden gemaakt door geautoriseerde vertegenwoordigers van Progress. Deze opnamen kunnen worden gebruikt voor promotionele en marketingdoeleinden, inclusief maar niet beperkt tot onze website, sociale media-accounts en promotioneel materiaal.

B) Bescherming van Privacy: We zullen ons best doen om uw privacy te respecteren. We zullen geen materiaal publiceren dat als aanstootgevend, ongepast of schadelijk kan worden beschouwd. 

C) Intrekken van toestemming: Als u op enig moment besluit dat u niet langer akkoord gaat met het gebruik van uw afbeelding of video-opnamen voor promotionele doeleinden, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@progresscentrum.be om uw toestemming in te trekken. We zullen uw verzoek respecteren en verdere publicatie stopzetten.

D) Geen aansprakelijkheid: Progress & W&S Health Counsulting BV is niet aansprakelijk voor enige schade of claims die voortvloeien uit het gebruik van opnamen zoals hierin beschreven.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, erkent u dat u deze toestemmingsclausule heeft gelezen, begrepen en ermee instemt. U begrijpt dat opnamen kunnen worden gebruikt zoals hierin vermeld.

Dit beleid kan op elk moment worden herzien en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website worden geplaatst.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet.
Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Progress en zijn trainers voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van die laatstgenoemden.

Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Progress.
Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Progress zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Progress ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.

Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Progress zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.
 

Artikel 14 Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Progress.
Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Progress is gevestigd.

In alle gevallen is het Belgische Recht van toepassing.